Általános Szerződési Feltételek

Hatálya: 2017. július 1.

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a CSOMAG PLUSZ Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 14. 1. em. 35., cégjegyzékszáma: 11-09-024894; a továbbiakban: „Üzemeltető”) által a hirdetőknek (a továbbiakban: „Hirdető”) a www.kuplio.hu weboldalon nyújtott valamennyi szolgáltatás tekintetében létrejött jogviszonyára alkalmazandó, az Üzemeltető és a Hirdető eltérő írásbeli megállapodásának hiányában. A Hirdetőnek a jelen ÁSZF-től eltérő általános szerződési feltételei az Üzemeltetető és a Hirdető jogviszonyára nem alkalmazandóak, kivéve, ha az Üzemeltető azt kifejezetten írásban elfogadta. A jelen ÁSZF teljes terjedelmében az Üzemeltető honlapján hozzáférhető. A jelen ÁSZF automatikusan az Üzemeltető és a Hirdető között létrejött valamennyi jogviszony részévé válik.

2. Fogalom-meghatározások

„Üzemeltető”1: a Weboldalt üzemeltető, és az 1. pontban meghatározott Csomag Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság.

„Hirdető”: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely termékeit, illetve szolgáltatásait a Weboldalon reklámozza, illetve a Weboldalon Kuponokat jeleníttet meg.

„Felhasználó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely Weboldalon megjelenített Kuponokat a Hirdetőnél felhasználja, a Weboldalt megtekinti, azt regisztrációval vagy regisztráció nélkül használja.

„Weboldal”: az Üzemeltető által üzemeltetett www.kuplio.hu weboldal, amelyen a Kuponok, illetve reklámok megjelenítésre kerülnek.

„Kupon”: a Felhasználót a Kuponban meghatározott módon és feltételekkel a Hirdetőnél árengedményre vagy egyéb kedvezményre jogosító kódsorozat, illetve egyéb formában megjelenített azonosító, amely elektronikusan, illetve papír alapon kerül kiállításra.

„Szerződés”: az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés, amelynek tárgya az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás igénybe vétele.

„Szolgáltatás”: Üzemeltető által a Felhasználó számára ingyenesen nyújtott, és a 3. pontban körülírt szolgáltatás.

„Fél”: az Üzemeltető vagy a Felhasználó.

„Felek”: az Üzemeltető és a Felhasználó együttesen.

3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások leírása

3.1. A Weboldal egy reklámportál, amelyen a Hirdetők reklám- és marketinginformációkat jeleníttetnek meg internetes, csomagküldő vagy épített kereskedéseikben értékesített termékeikről, illetve szolgáltatásaikról, valamint a Hirdetőknél igénybe vehető kedvezményekről, árelőnyről.

3.2. Az Üzemeltető a Weboldalon megjeleníti a Hirdető reklámjait, valamint ajánlatait, amelyek alapján a Felhasználók Kupont generálhatnak, illetve nyomtathatnak, majd a Kupont a Hirdetőnél érvényesíthetik.

3.3. A Kupon érvényesítése a Hirdető weboldalára történő internetes átirányítást követően, a Hirdető weboldalán, illetve papír alapú Kupon esetében a Hirdető internetes, csomagküldő vagy épített kereskedéseiben történő felhasználással történik.

3.4. Az Üzemeltető a Felhasználó és a Hirdető között a Kupon alapján létrejövő jogviszony tekintetében a Felhasználóval, illetve a Hirdetővel nem lép jogviszonyba; a Felhasználó a Kuponból eredő jogait kizárólag a Hirdetővel szemben érvényesítheti.

4. A Felek általános jogai és kötelezettségei

4.1. Az Üzemeltető köteles a Weboldalon a Kuponokat közzétenni, továbbá a Felek által megállapított további szolgáltatásokat nyújtani a Hirdető részére.

4.2. A Hirdető köteles a 4.1. pontban meghatározott szolgáltatásoknak a Felek által meghatározott ellenértékét megfizetni.

5. A Szolgáltatás megrendelése

5.1. A Hirdető felveszi a kapcsolatot az Üzemeltetővel a Szolgáltatás igénybe vétele és megrendelése céljából.

5.2. Az Üzemeltető a Hirdető részére ajánlatot készít, amely magában foglalja az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatáscsomagok részleteit, illetve azok ellenértékét („Ajánlat”), majd azt megküldi a Hirdető részére. Az Üzemeltető az Ajánlathoz mellékeli a kiválasztható Szolgáltatások megrendelésére vonatkozó formanyomtatványát, valamint a jelen ÁSZF szövegét.

5.3. A Szolgáltatás megrendelése a kitöltött formanyomtatványnak az Üzemeltető részére történő visszaküldésével történik („Megrendelés”). A Hirdető a Megrendelés megfelelően kitöltött, és a jogosult által aláírásával ellátott példányát e-mail útján, postai úton, illetve személyes kézbesítés útján visszajuttatja az Üzemeltető részére.

5.3.1. A Megrendelésnek tartalmaznia kell különösen:

5.3.1.1. A Hirdető nevét, illetve jogi személy esetében cégnevét.

5.3.1.2. A Hirdető lakcímét, illetve jogi személy esetében székhelyét.

5.3.1.3. A Hirdető adóazonosító jelét, illetve jogi személy esetében adószámát, valamint cégjegyzékszámát.

5.3.1.4. Amennyiben a Hirdető jogi személy, a képviseletére feljogosított személy(ek) nevét.

5.3.1.5. A Hirdető vonatkozásában a kapcsolattartásra jogosult személy nevét, e-mail címét, valamint telefonszámát.

5.3.1.6. Az Üzemeltető által az Ajánlatban meghatározott, és a Hirdető által kiválasztott Szolgáltatás megnevezését.

5.3.1.7. Az Üzemeltető által az Ajánlatban meghatározott, és a Hirdető által kiválasztott Szolgáltatás ellenértékének összegét.

5.3.1.8. Hirdető nyilatkozatát, amely szerint a jelen ÁSZF tartalmát teljes terjedelemben megismerte, azt elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3.1.9. A Hirdető azon nyilatkozatát, amellyel feljogosítja az Üzemeltetőt a Hirdető kereskedelmi megnevezésének, kereskedelmi jelének, valamint logójának referencianyújtás céljából történő felhasználására.

6. A Szerződés létrejötte

6.1. Az Üzemeltető a Hirdető Megrendelésének kézhezvételét követően díjbekérőt („Díjbekérő”) állít ki, és küld meg e-mail útján a Hirdető részére.

6.2. A Hirdető a Díjbekérő összegét a Díjbekérő kiállításától számított hét naptári napon köteles megfizetni.

6.3. A Szerződés a Díjbekérő összegének az Üzemeltető számláján történő jóváírásának napján jön létre az Ajánlatban meghatározott és a Megrendelésben megrendelt Szolgáltatásra.

6.4. A Díjbekérő összegének az Üzemeltető számláján történő jóváírását követően az Üzemeltető a Díjbekérő összegéről számlát állít ki, és azt megküldi a Hirdető részére.

6.5. A Szerződés a Felek eltérő megállapodásának hiányában határozott, három hónapos időtartamra jön létre.

6.6. A Szerződés határozott, három hónapos időtartama a Szerződésben meghatározott feltételek szerint mindaddig további határozott három hónapos időtartammal meghosszabbodik, amíg bármelyik Fél írásban nem közli a másik Féllel, hogy a Szerződés további három hónapos határozott időtartamra történő automatikus meghosszabbítását nem kívánja.

6.7. A Szerződés 6.6. pontban foglalt meghosszabbodása esetén a Hirdető újabb Díjbekérőt állít ki és küld meg a Hirdető részére, amelyet a Hirdető köteles annak kiállításától számított hét naptári napon belül megfizetni az Üzemeltető részére. Az újabb Díjbekérő Hirdető általi megfizetését követően az Üzemeltető a 6.4. pont szerint jár el.

6.8. Amennyiben a Hirdető az eredetileg közölt Megrendelésben foglaltaktól eltérő Szolgáltatást (is) igénybe kíván venni, köteles a jelen ÁSZF 5. pontjaiban meghatározott rendelkezések szerint eljárni; az e körben tett Megrendelés alapján a Szerződés módosításra kerül.

6.9. A jelen ÁSZF 6.8. pontjában meghatározott módosított Szerződés a Szerződés következő határozott három hónapos időtartamának első napján lép hatályba.

6.10. Az Üzemeltető jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Hirdető a kiállított Díjbekérő tekintetében késedelembe esik.

6.11. A Szerződés felmondása írásban érvényes. A felmondás tekintetében írásban történő közlésnek minősül a postai ajánlott levél útján történő közlés, az e-mail útján történő - kézbesítésigazolással ellátott - közlés, valamint a személyes kézbesítés útján történő közlés.

7. A Felek Szerződés alapján fennálló jogai és kötelezettségei

7.1. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei a Szerződés alapján

7.1.1. Az Üzemeltető köteles a Szerződésben meghatározottak szerint a Weboldalon Kuponokat közzétenni, továbbá a Felek által meghatározott további szolgáltatásokat nyújtani a Hirdető részére.

7.1.2. A Felek eltérő megállapodásának hiányában az Üzemeltető a 7.1.1. pont szerinti közzétételi kötelezettségét attól a naptól számított három munkanapon belül köteles teljesíteni, hogy a Kupon közzétételéhez szükséges valamennyi adat és információ a Hirdető által rendelkezésére bocsátásra került.

7.1.3. Az Üzemeltető a Kupon közzétételét megtagadhatja, amennyiben az jogszabályba, jó erkölcsbe ütközik, illetve amennyiben az harmadik személy(ek) jogát vagy jogos érdekét sérti, illetve veszélyezteti. A Hirdető a Kupon közzétételét megtagadhatja, amennyiben az ellentétes a Weboldal céljával, illetve értékrendjével.

7.1.4. Amennyiben az Üzemeltető azt észleli, hogy a Kupon tartalma tekintetében fennáll annak a lehetősége, hogy annak közzétételét a 7.1.3. pont szerint megtagadhatja, erről a Kuponra vonatkozó információk kézhezvételét követően, és a közzétételt megelőzően a Hirdetőt értesíti. A Hirdető köteles az Üzemeltető értesítésével összhangban a Kupon tartalmát módosítani.

7.1.5. Amennyiben a Hirdető a 7.1.4. pont szerinti módosítási kötelezettségének a Kupon tekintetében nem tesz eleget, ez az Üzemeltető egyidejű késedelmét, illetve szerződésszegését kizárja.

7.2. A Hirdető jogai és kötelezettségei a Szerződés alapján

7.2.1. A Hirdető köteles a Kuponra vonatkozó valamennyi adatot és információt, így különösen, de nem kizárólag a Kuponon megjelenítendő szövegezést, logót, grafikai és egyéb elemeket, méretre vonatkozó adatokat, a Kupon érvényességére vonatkozó információkat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani a Kupon tervezett közzétételét hét naptári nappal megelőzően.

7.2.2. Amennyiben a Hirdető a 7.2.1. pont szerinti kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, e tény az Üzemeltető egyidejű szerződésszegését, illetve késedelmét kizárja

7.2.3. A Hirdető szavatol azért, hogy a Kuponok, a Kuponokban megjelenített reklámok, szövegrészek, szlogenek, grafikai elemek, illetve bármely egyéb megjelenítés nem ellentétes a jogszabályokkal és a jó erkölccsel, harmadik személy(ek) jogát vagy jogos érdekét nem sérti, illetve veszélyezteti.

7.2.4. A Hirdető a Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.

8. Titoktartás

A Felek kötelesek a közöttük létrejött jogviszony tekintetében annak hatályban léte alatt, illetve annak megszűnését követően az egymásra vonatkozó bármely tényt, információt, adatot vagy megoldást bizalmasan kezelni.

9. Az alkalmazandó jog

A Felek valamennyi jogviszonya, megállapodása, illetve a jelen ÁSZF tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

10. Vitarendezés

10.1. Az Üzemeltető és a Hirdető között létrejött valamennyi jogviszony, megállapodás, illetve a jelen ÁSZF tekintetében felmerült vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik.

10.2. Amennyiben az Üzemeltető és a Hirdető tárgyalásai tizenöt (15) napon belül nem vezetnek eredményre, az Üzemeltető és a Hirdető jogvitájának rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

10.3. Az Üzemeltető és a Hirdető között létrejött valamennyi jogviszony, megállapodás, illetve a jelen ÁSZF tekintetében felmerült jogviták tekintetében alávetik magukat az Esztergomi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

11. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, e tény a jelen ÁSZF fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12.1. A jelen ÁSZF 2017. július 1. napján lép hatályba.

12.2. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására.

12.3. Az ÁSZF módosítását annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal megküldi a Hirdető részére.

Esztergom, 2017.07.01

CSOMAG PLUSZ Kft.
Borovics József, ügyvezető