Felhasználási feltételek

Hatálya: 2017. július 1.


1. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF” ) a Csomag Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 14. 1. em. 35.; cégjegyzékszáma: 11-09-024894; adószáma: 25704622-2-11; a továbbiakban: „Üzemeltető”) által a felhasználóknak (a továbbiakban: „Felhasználó” ) a www.kuplio.hu weboldalon nyújtott valamennyi szolgáltatás tekintetében létrejött jogviszonyára alkalmazandó az Üzemeltető és a Felhasználó eltérő írásbeli megállapodásának hiányában. A jelen ÁSZF teljes terjedelmében az Üzemeltető honlapján hozzáférhető, és adathordozóra elmenthető, azaz a Felhasználó által tárolható. A jelen ÁSZF automatikusan az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött valamennyi jogviszony részévé válik a Weboldal Felhasználó általi megtekintésével, a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás regisztrációval, illetve regisztráció nélkül történő igénybe vételével.


2. Fogalom-meghatározások


„Üzemeltető”: a Weboldalt üzemeltető, és az 1. pontban meghatározott Csomag Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság.


„Hirdető”: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely termékeit, illetve szolgáltatásait a Weboldalon reklámozza, illetve a Weboldalon Kuponokat jeleníttet meg.


„Felhasználó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely Weboldalon megjelenített Kuponokat a Hirdetőnél felhasználja, a Weboldalt megtekinti, azt regisztrációval vagy regisztráció nélkül használja.


„Weboldal”: az Üzemeltető által üzemeltetett www.kuplio.hu weboldal, amelyen a Kuponok, illetve reklámok megjelenítésre kerülnek.


„Kupon”: a Felhasználót a Kuponban meghatározott módon és feltételekkel a Hirdetőnél árengedményre vagy egyéb kedvezményre jogosító kódsorozat, illetve egyéb formában megjelenített azonosító, amely elektronikusan, illetve papír alapon kerül kiállításra.


„Szerződés”: az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés, amelynek tárgya az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás igénybe vétele.


„Szolgáltatás”: Üzemeltető által a Felhasználó számára ingyenesen nyújtott, és a 3. pontban körülírt szolgáltatás.


„Fél”: az Üzemeltető vagy a Felhasználó.


„Felek”: az Üzemeltető és a Felhasználó együttesen.


3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások leírása


3.1. A Weboldal egy reklámportál, amelyen a Hirdetők Kuponokat, valamint reklám- és marketinginformációkat jeleníttetnek meg internetes, csomagküldő vagy épített kereskedéseikben értékesített termékeikről, illetve szolgáltatásaikról, valamint a Hirdetőknél igénybe vehető kedvezményekről, árelőnyről.


3.2. Az Üzemeltető a Weboldalon megjeleníti a Hirdető Kuponjait, valamint a Hirdető reklámjait és ajánlatait, amelyek alapján a Felhasználók Kupont generálhatnak, illetve nyomtathatnak, majd a Kupont a Hirdetőnél érvényesíthetik.


3.3. A Kupon érvényesítése a Hirdető weboldalára történő internetes átirányítást követően a Hirdető weboldalán, illetve papír alapú Kupon esetében a Hirdető internetes, csomagküldő vagy épített kereskedéseiben történő felhasználással történik.


3.4. Az Üzemeltető a Felhasználó és a Hirdető között a Kupon alapján létrejövő jogviszony tekintetében a Felhasználóval, illetve a Hirdetővel nem lép jogviszonyba; a Felhasználó a Kuponból eredő jogait kizárólag a Hirdetővel szemben érvényesítheti.


4. A Weboldal használatának feltételei


4.1. A Weboldalt a Felhasználók regisztráció nélkül, és regisztrációval is használhatják.


4.2. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció során az alábbi adatait adja meg:


4.2.1. a Felhasználó neve;


4.2.2. a Felhasználó születési dátuma;


4.2.3. a Felhasználó neme;


4.2.4. a Felhasználó e-mail címe;


4.2.5. a Felhasználó lakcíme;


4.2.6. a Felhasználó esetleges nyilatkozata arról, hogy az Üzemeltető által küldött hírleveleknek címzettje lehet;


4.2.7. a Felhasználó esetleges nyilatkozata arról, hogy az Üzemeltető a megadott személyes adatait promóciós célból felhasználhatja.


4.3. A Felhasználó a 4.2. pontban adatok megadásával, és a regisztráció során kifejezetten is kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzatát megismerte, az azokban foglaltakat elfogadja, és hozzájárul személyes adatainak az Üzemeltető általi kezeléséhez.


4.4. A regisztrált Felhasználó felelős azért, hogy felhasználói fiókjához illetéktelenek jogosulatlanul ne férjenek hozzá.


4.5. A Felhasználó maga felel a felhasználói fiókja útján tett valamennyi nyilatkozatért, illetve a felhasználói fiókjának igénybe vétele útján tanúsított valamennyi magatartásért.


4.6. Az Üzemeltető jogosult - előzetes értesítés nélkül - a Felhasználó felhasználói fiókjának működését felfüggeszteni, illetve azt törölni.


4.7. A Weboldalt kizárólag teljes cselekvőképességgel rendelkező nagykorú személyek használhatják.


5. Adatkezelés és cookie-k (sütik)


A Felhasználó az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzata ezen a linken érhető el. Az Üzemeltető a Weboldal üzemeltetése során cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) használatára vonatkozó tájékoztató ezen a linken érhető el .


6. Az Üzemeltető felelősségének kizárása


6.1. Az Üzemeltető kizárólag közvetítőként jár el a Kuponok vonatkozásában a Hirdető és a Felhasználó között.


6.2. Az Üzemeltető a Kupon vonatkozásában a Felhasználóval jogviszonyba nem lép.


6.3. A Felhasználó a Kuponból eredő jogait kizárólag a Hirdetővel szemben érvényesítheti.


6.4. Az Kupon érvényesíthetőségéért, valamint az abban foglalt tartalomért a Hirdető felel.


6.5. Az Üzemeltető bármikor jogosult - előzetes értesítés nélkül - a Kupon Weboldalon történő közzétételét megszakítani, illetve megszüntetni, az ennek okán esetleges okozott kárért, illetve elmaradt haszonért az Üzemeltető nem felel.


6.6. Az Üzemeltető nem szavatolja a Weboldal folyamatos és hibamentes működését, a Kuponok folyamatos elérhetőségét; ezek okán esetlegesen felmerülő kárért, illetve elmaradt haszonért az Üzemeltető nem felelős.


6.7. Az Üzemeltetőt a Kuponok vonatkozásában kártérítési felelősség nem terheli; az Üzemeltető nem felel a Kuponok esetleges érvényesíthetetlensége, tartalmi helytelensége okán a Felhasználót ért bármilyen kárért, elmaradt haszonért.


6.8. A Kuponok alapján a Felhasználó és a Hirdető között létrejött jogviszony tekintetében kellékszavatossági, jogszavatossági, termékszavatossági, jótállási kötelezettség a Hirdetőt terheli.


7. A Felhasználó kötelezettségei a Kuponnal kapcsolatban


7.1. A Felhasználó köteles a Kupont rendeltetésének megfelelően felhasználni.


7.2. A Felhasználó a Kupon tartalmát nem módosíthatja, nem változtathatja meg.


7.3. A Felhasználó a Kupon felhasználása és érvényesítése során köteles a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően eljárni.


7.4. A Felhasználó a Kupont ellenérték fejében harmadik személyre nem ruházhatja át, azt forgalomba nem hozhatja.


8. Vegyes és záró rendelkezések


8.1. A jelen ÁSZF 2017. július 1. napján lép hatályba.


8.2. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására; a jelen ÁSZF módosítását annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal közzéteszi a Weboldalon.


8.3. A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó.


8.4. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, e tény a jelen ÁSZF fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti.


9. A jogszabályok alapján nyújtott tájékoztatás


9.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján nyújtott tájékoztatás, függetlenül attól, hogy az Üzemeltető szolgáltatásait ingyenes nyújtja:


Az Üzemeltető neve: Csomag Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság.


Az Üzemeltető székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 14. 1. em. 35.


Az Üzemeltető e-mail címe: info@csomagplusz.hu.


Az Üzemeltető adószáma: 25704622-2-11.


Az Üzemeltető részére tárhely-szolgáltatást biztosító személy, valamint annak elérhetőségei: IGNUM, s.r.o. (székhelye: Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, Csehország; adószáma: CZ26159708; telefonszáma: +420 603 111 111; e-mail címe: helpdesk@ignum.cz).


A Weboldal igénybevételével kötött Szerződés ingyenes, amely a Weboldal felkeresésével, illetve használatával jön létre magyar nyelven. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja. A regisztráció során megadott adatbeviteli hibákat a Felhasználó a felhasználói fiókjában, illetve az info@csomagplusz.hu küldött levele útján javíthatja.


9.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján nyújtott tájékoztatás, függetlenül attól, hogy az Üzemeltető által nyújtott valamennyi szolgáltatás időbeli és térbeli korlátozás nélkül ingyenes:


9.2.1. A Szerződés szerinti Szolgáltatás az Üzemeltető által nyújtott ingyenes szolgáltatás, amelynek részletes körülírását a 3. pont tartalmazza.


9.2.2. Az Üzemeltető az 1. pontban meghatározott Csomag Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság.


9.2.3. Az Üzemeltető postai címe: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 14. 1. em. 35.; az Üzemeltető e-mail címe: info@csomagplusz.hu.


9.2.4. A Szerződés szerinti Szolgáltatás a Szerződés teljes időtartama alatt ingyenes.


9.2.5. A Szerződés teljesítésének külön feltételei nincsenek, a Szerződés Üzemeltető általi teljesítése a Kuponoknak a Weboldalon történő hozzáférhetővé tételével megvalósul.


9.2.6. Az Üzemeltető a Felhasználó és a Hirdető között a Kupon alapján létrejövő jogviszonyban félként nem vesz rész; a Felhasználó a Kuponból eredő jogait kizárólag a Hirdetővel szemben érvényesítheti.


9.2.7. A Felhasználó a termékszavatossági, kellékszavatossági, jótállási igényét a Kupon alapján a Felhasználó és a Hirdető között létrejövő jogviszony tekintetében érvényesítheti a Hirdetővel szemben. (E tekintetben részletes tájékoztatást ezen a linken talál.) A Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban - annak jellegére tekintettel - termékszavatossági, kellékszavatossági, jótállási igény az Üzemeltető vonatkozásában nem merülhet fel.


9.2.8. A Felhasználó a Kuponnal megvásárolt termék, illetve igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó és a Hirdető között üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésétől indokolás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. A Felhasználó ezen elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül erre vonatkozó egyértelmű jognyilatkozata útján, illetve ezen a linken található minta-nyilatkozat felhasználásával gyakorolhatja.


9.2.9. A Felhasználó által a Kuponnal megvásárolt terméknek a Hirdető részére történő esetleges visszaküldése tekintetében a Felhasználó és a Hirdető jogviszonyának tartalma irányadó, amelyben az Üzemeltető nem szerződő fél.


9.2.10. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre, amelyet a Felhasználó jogosult indokolás nélkül azonnal hatállyal felmondani. A nem regisztrált Felhasználó esetében felmondásnak minősül a Weboldal elhagyása, regisztrált Felhasználó esetében pedig a felhasználói fiók törlése, és a Weboldal elhagyása. A felmondási jog gyakorlására a Szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül ezen a linken található nyilatkozatminta kitöltésével, és e-mail útján az info@csomagplusz.hu e-mail címre való elküldésével is gyakorolható. Elállás esetén a Felhasználó terméket nem küldhet vissza, mivel az Üzemeltető terméket nem értékesít. Felmondás esetén a Felhasználó nem köteles megtéríteni az Üzemeltető költségeit, mivel az Üzemeltető és a Felhasználó jogviszonyára tekintettel költségek felmerülése kizárt. A Felhasználó a felmondási jogát nem veszíti el.


9.2.11. A Felhasználónak a Szerződés alapján kötelezettsége, így különösen bármilyen fizetési kötelezettsége a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásán túl nincs. A Felhasználó kötelezettségének legrövidebb tartama a Weboldal Felhasználó általi elhagyásáig tart.


9.2.12. A Weboldalon értékesítési tevékenység nem zajlik, az esetleges ügyfélszolgálathoz intézett kérdések e-mail útján, az info@csomagplusz.hu e-mail címre címzetten küldhetőek.


9.2.13. Az Üzemeltető a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban a szükséges védelmi intézkedéseket megtette, amely kiterjed a Weboldal használatával kapcsolatban keletkező valamennyi adattartalom védelmére.


9.2.14. A megjelenített adattartalom valamennyi elterjedt operációs rendszer böngészőjével megjeleníthető.


9.2.15. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.


9.2.16 A panaszkezelésre vonatkozó információk:


A panaszügyintézés helye: az Üzemeltető székhelye.


A panasz benyújtása: az Üzemeltető székhelyére címezve levélben, illetve az info@kuplio.hu e-mail címre küldötten e-mail útján.


A panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül az Üzemeltető megvizsgálja, írásban érdemben megválaszolja, és intézkedik annak közlése iránt.


A Felhasználó békéltető testület eljárását kezdeményezheti.


Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület


Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.


Telefonszáma: (34) 513-010


Fax száma: (34) 316-259


E-mail címe: kemkik@kemkik.hu


A Felhasználó igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési platformját az alábbi elérhetőségen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Esztergom, 2017.07.01


CSOMAG PLUSZ Kft.

Borovics József, ügyvezető